SGE STAVEBNÍ s.r.o.

VODOMĚRY A MĚŘIČE TEPLA


 

BYTOVÉ VODOMĚRY

     Bytové vodoměry jsou součástí většiny budov. Slouží k měření spotřeby studené a teplé vody. Vodoměrů je na trhu velké množství druhů a liší se konstrukcí, přesností a způsobem odečtu. Počínaje 25.10.2020 by mělo docházet pouze k montáži vodoměrů pro teplou vodu s možností dálkového odečtu. Důvodem je požadavek evropské směrnice EU 2018-2002. Pro rychlou orientaci uvádíme základní typy vodoměrů a přehled jejich obecných vlastností. Podrobnosti jsou uvedeny v dalších článcích našeho webu.

Ultrazvukové vodoměry

     Ultrazvukové vodoměry jsou aktuální špičkou v oblasti měření spotřeby vody. Jejich výhodou je vysoká přesnost měření shodné ve všech montážních polohách (prakticky dobře měří již od 2-3 litrů za hodinu), dlouhá životnost (obvykle kolem 16-ti let), integrovaný systém dálkového odečtu, obvykle vodotěsnost a absolutní shoda mezi stavem "ciferníku" měřidla a dálkově odesílanými daty. Ve srovnání s mokroběžnými vodoměry s dálkovým odečtem pak ultrazvukové řešení vítězí na všech frontách... Nejlepší dlouhodobé zkušenosti máme s vodoměry značky Kamstrup.

Mechanické vodoměry mokroběžné konstrukce

     Vodoměry mokroběžné konstrukce se v bytových objektech nepoužívají díky vyšší ceně tak často jako jejich suchoběžné protějšky. V mnoha bytových objektech je ale najdeme. Důvod pro volbu mokroběžného vodoměru bývá celkem jasný - jde neovlivnitelnost vodoměru pomocí magnetu a vyšší přesnost měření. Ale vše má svá úskalí. Naše společnost má mnohaleté zkušenosti s mokroběžnými vodoměry Maddalena a B-Meters. Díky tomu zastáváme názor, že mokroběžné vodoměry jsou vhodné pro objekty, kde bude měřena pouze studená voda, není zde požadavek na dálkový odečet a vodovodní rozvody jsou plastové, nerezové či z mědi. Základem pro použití mokroběžného vodoměru je i osazení filtru jemných částic (200 mikrometrů nerezové síto) na vstup vody do objektu. K nevýhodám mokroběžných vodoměrů patří vysoká citlivost na nečistoty ve vodě a finančně náročné a ne zcela spolehlivé řešení dálkového odečtu.

Mechanické vodoměry suchoběžné konstrukce

     V současnosti jde o nejběžnější a nejlevnější vodoměry na trhu. Konstrukce využívá obvykle magnetickou převodovku pro převod otáčení oběžného kola na počitadlo vodoměru. Mezi částí hydraulickou a částí s počítadlem neprochází žádná hřídel, která by musela být komplikovaně a draze utěsňována. Nejvíce je těmto typům vodoměrů vyčítána ovlivnitelnost pomocí magnetu, a to i přes povinné magnetické stínění. V současnosti většina výrobců vyrábí suchoběžné vodoměry, které splňují normou stanovenou antimagnetickou ochranu se značnou rezervou. Vodoměry s dálkovým odečtem obvykle mívají integrovanou detekci magnetického pole a ovlivnění magnetem mohou okamžitě zaznamenat. Velmi dobrý poměr výkon / cena mají české vodoměry Kaden. Velmi rádi je používáme a naši zákazníci je opakovaně objednávají, což je tou nejlepší vizitkou.

     V případě požadavku dálkového odečtu doporučujeme vybírat typy vodoměrů s integrovaným radiomodulem uvnitř těla vodoměru. Mají velkou konkurenční výhodu. Prakticky vždy je shodná hodnota na ciferníku počítadla (obvykle LCD displej) s radiem odesílanými daty. Naopak u některých stavebnicových systémů (k vodoměru se doplňuje externí radiový modul) je poměrně častá absence této shody. To vždy vede k chybnému rozúčtování nákladů. Rozúčtovatel obvykle používá radiem odečtená data, při rozdílu ale vždy platí stav ciferníku vodoměru.

MĚŘIČE TEPLA A INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ

     Pod názvem měřič tepla si každý představí něco jiného. Velmi často je zaměňován měřič tepla (neboli kalorimetr) za indikátor topných nákladů. Rozdíl mezi nimi je však zásadní. Skutečný měřič tepla měří přímo fyzikální hodnotu - spotřebu tepla v Joulech (nebo v jiných převoditelných fyzikálních jednotkách: GJ, kWh, MWh). Oproti tomu indikátor topných nákladů generuje takzvané "dílky", které fyzikální hodnotu nemají. Pro jistotu tuto problematiku vysvětlíme.

Měřiče tepla (kalorimetry)

     Jde o stanovené měřidlo (z pohledu zákona o metrologii), které může instalovat pouze osoba s oprávněním ČMI. Měřič tepla se instaluje do bytů, nebytových prostor nebo pro měření spotřeby technologických celků tam, kde do měřeného objektu vstupuje a také z něj vystupuje pouze jedna topná trubka. Měřič tepla se funkčně skládá z průtokoměru (obvykle se instaluje na zpětné potrubí a měří objem protečené topné vody), teploměru na měření teploty přívodního potrubí, teploměru na měření teploty zpětného potrubí a kalkulátoru. Spotřebované teplo se vypočítá na základě kalorimetrické rovnice, kde se násobí objem protečené topné vody, rozdíl teplot výše uvedených teploměrů a čas. Jde prakticky o jediný nástroj pro přímé fyzikální měření spotřeby tepla.

Kamstrup Multical 303
Axioma Qualcosonic E3

Indikátory topných nákladů

     Indikátory topných nákladů zná asi každý. Jde o malou, obvykle bílou krabičku, namontovanou na středu radiátoru. Základem jsou dva teploměry. První z nich je obrácen k topnému tělesu a měří teplotu radiátoru. Druhý teploměr pak měří teplotu vzduchu v místnosti. Indikátory topných nákladů se vyrábí podle normy ČSN EN 834. Základem principu je "generování" dílků na základě rozdílu teploty radiátoru a okolního vzduchu. Dílky indikátor započne generovat v situaci, kdy je teplota radiátoru vyšší o více jak 3 st. Celsia. Rychlost "generování" dílků se zvyšuje s vzrůstajícím rozdílem teplot. Vygenerované dílky se pak násobí mnoha koeficienty. Především jde o výkon topného tělesa Kq, koeficient přechodu tepla Kc a polohové koeficienty Kr. Náklady mezi vytápěné jednotky se pak rozdělují v poměru naměřených dílků, přepočítaných pomocí koeficientů. Indikátor topných nákladů není určen pro nové moderní budovy, ale jen pro starší objekty s více vstupy topení do bytové či nebytové jednotky. Typicky jde o panelové nebo činžovní domy.

• Zenner Caltos (LoRa WAN)
• B-Meters

Teplotní sensory

     Teplotní sensory slouží k rozdělení topných nákladů pomocí denostupňové metody. Základem denostupňové metody je kontinuální měření teploty typicky v obytných místnostech jednotlivých bytů a měření venkovní teploty, nejlépe na severní straně objektu. U každého sensoru se na konci dne vypočítá průměrná teplota. Z naměřené teploty vnitřních teplotních sensorů a vnějšího sensoru se pak vypočítávají pro každý den samostatně denostupně (DNS). Je-li například vnitřní teplota bytu 22 st. Celsia a venkovní teplota - 5 st. Cesia, vygeneruje se za tento den 27 DNS. Při vnitřní teplotě 22 st. Celsia a venkovní teplotě + 10 st. Celsia je to pak jen 12 DNS. Poměrem vypočítaných DNS (přepočtených na objem vzduchu) jednotlivých jednotek se pak rozdělují topné náklady. Tato metoda rozděluje náklady na vytápění podle dosažené průměrné teploty v místnostech, umístění zdroje tepla není důležité. Kdo v bytě udržuje vyšší teplotu, platí více. Rozdíly mezi v nákladech jednotlivých bytů se pohybují v rozmezí cca ± 20 % od průměru.
 
• Kamstrup TEHUM
 

DÁLKOVÝ ODEČET

     Pro přesné rozúčtování spotřeby vody a tepla je vybavení měřidel dálkovým odečtem velkou výhodou. Odečtení náměrů ve stejný den a čas pak není problémem. Díky dálkovému odečtu se eliminuje mnoho lidských chyb, způsobených neodborným odečtem (typicky samoodečet). Měřidla s dálkovým odečtem poskytují i další doplňkové informace. Dozvíte se například o pokusech o ovlivnění měřidla nebo o manipulaci s měřidlem. Některá měřidla disponují i vestavěným mikropočítačem, který dokáže odhalit například trvalý průtok vodoměru (podezření na protékající WC), zpětný průtok nebo jiné nestandardní situace. Jsou-li náměry měřidel odečítány pravidelně v krátkém intervalu, lze díky sofistikovaným analytickým nástrojům podpůrného softwaru identifikovat i krátkodobé nechtěné náměry vody (například protékající pojistný ventil bojleru v nočních hodinách, kdy se obvykle zvyšuje tlak ve vodovodním řádu) nebo zbytečné "nadstandardní" využívání topení v době, kdy byt nikdo nevyužívá. Používání systémů dálkových odečtů pracujících v reálném čase pak velmi často vede k finančním úsporám a ke snižování emisí CO2. Pod pojmem "dálkový odečet" se skrývá mnoho odlišných technologií. Níže naleznete základní informace o nejpoužívanějších technologiích v oblasti bytové výstavby.

SBĚRNICOVÝ ODEČET M-BUS

MBusLogo size120  SBĚRNICOVÝ ODEČET M-BUS

      Toto řešení dálkového odečtu využívá dvouvodičovou sběrnici, ke které jsou fyzicky připojena jednotlivá měřidla. Jde o původně průmyslové řešení, specifikované normou EN13757. Tento systém lze nejčastěji nalézt v průmyslových podnicích, obchodních centrech, skladových areálech a méně častěji v bytové výstavbě. Základem je dvouvodičová sběrnice, která prochází objektem a je ukončena v rozvaděči a připojena k převodníku (M-Bus Masteru). Na jednu sběrnici lze připojit až 250 měřidel. U objektů s více měřidly musí dojít k instalaci více oddělených sběrnic. Data z měřidel lze odečítat lokálně pomocí převodníků a komunikačního software, nebo dálkově pomocí internetového připojení a klientské aplikace. Výhodou tohoto systému je jednoduchost instalace při výstavbě objektu. Je zde však několik nevýhod. První z nich je relativně vysoká poruchovost sběrnicového systému (porucha jednoho měřidla vyřadí často celou sběrnici). V některých vícebytových objektech se místo poruchy špatně hledá, neboť nejsou zřízeny v dostatečném počtu odbočné sběrnicové rozvodnice, které umožní menší části sběrnice odpojit. Jsou ale objekty s perfektním řešením M-Bus sběrnice. Druhou nevýhodou je poměrně dlouhý interval mezi odečty u starších typů měřidel (mnoho starších měřidel se sběrnicí M-Bus nemůže komunikovat častěji než 2 x denně - při vyšším počtu odečtů pak klesá rapidně životnost baterií M-Bus modulů). Při požadavku na vyšší četnost odečtů během dne je nutné investovat do moderních měřidel, která umožňují odečty v několikaminutových intervalech. Další nevýhodou jsou vyšší požadavky na instalaci (při montáži měřidla se montuje nejen měřidlo, ale musí dojít i k propojení s M-Bus sběrnicí). Náš verdikt: pro nové instalace v bytových objektech tento systém doporučujeme, je však nutné perfektně navrhnout sběrnici a objekt osadit kvalitními měřidly. Nejlepší zkušenosti máme s vodoměry a kalorimetry značky Kamstrup. S úspěchem také dodáváme nízkonákladové řešení vodoměrů designu Modularis - vodoměry Maddalena SJ EVO + M-Bus modul M-Bus Evo.

     Stávající objekty s M-Busovou sběrnicí a lokálním ukládáním dat jsme schopni pomocí jednoduché a levné technologie propojit s naší aplikací Měřeníonline.cz. Veškerá naměřená data pak lze sledovat pomocí webové aplikace a to včetně celé historie měření.

(stávající i nové systémy jsme schopni odečítat lokálně v objektu i na dálku pomocí aplikace Měřeníonline.cz) 

BEZDRÁTOVÝ ODEČET WIRELESS M-BUS

wireless m bus aaa BEZDRÁTOVÝ ODEČET WIRELESS M-BUS

     Jde o moderní systém dálkového odečtu měřidel. V současné době jde o nejběžnější technologii pro dálkový odečet měřidel. V principu vychází z protokolu M-Bus, přenos dat je ale řešen bezdrátově pomocí radiového vysílání. Přenos dat je prováděn relativně na krátkou vzdálenost (10 - 15 metrů v zástavbě) s poměrně velkou četností vysílaných náměrů (některá měřidla jsou schopna vysílat náměry v intervalu 16 vteřin po dobu 16-ti let). V současnosti se dodávají a instalují měřidla, která využívají protokoly Wireless M-BUS T1 nebo C1, případně S1. Jde o tři odlišné verze komunikačního protokolu, které jsou navzájem nekompatibilní. Univerzální čtečkou pro protokol T1 nelze odečíst protokol C1 a opačně. Obecně lze tato měřidla odečítat pochůzkově (pomocí notebooku, specializovaného software a radiové čtečky) nebo pomocí doplňkových technologií AMR (automatic meter reading) pro online sběr dat. Právě tuto druhou možnost považujeme za nejvhodnější řešení. Hlavní výhody technologie wireless M-Bus jsou:

 • - velké množství měřidel různých výrobců na trhu (možnost výběru měřidel různých parametrů a vlastností)
 • - příznivá cena měřidel vzhledem k masové průmyslové výrobě
 • - šifrování radiových dat pomocí 32 bitového AES klíče (i náměr měřidla může být dle GDPR osobním údajem)
 • - vzájemná nezávislost měřidel (jedno měřidlo v objektu nemůže způsobit chybu v načítání dat z ostatních měřidel)
 • - jednoduchá montáž měřidel (především typů s integrovaným radiomodulem) bez nutnosti kabelového připojení
 • - standardně velmi časté vysílání náměrů (obvykle v intervalu několika málo minut), což především v případě AMR (online) odečtu umožňují získat cenná analytická data (lze pak zaslat varování při protékajícím WC atp.)
 •      S tímto typem měřidel máme díky velké rozšířenosti největší zkušeností. A právě proto doporučujeme především měřidla s integrovaným radiomodulem. Zde je 100 % shoda náměru na počitadle měřidla s radiovými daty. Naopak u měřidel s odděleným radiomodulem (především kombinace měřidla s magnetickým štítkem na otočném kolečku, reedswitche a radiomodulu) poměrně často dochází k neshodě výše uvedených informací. Proto je dobré při výběru měřidla ověřit způsob odečtu náměrů a přenosu na vstup radiového modulu...
 •      Při výběru měřidel s protokolem wireless m-bus je také vhodné si předem ověřit jaký typ dat radiomodul odesílá.
 • .
 • (stávající i nové systémy jsme schopni odečítat lokálně v objektu i na dálku pomocí aplikace Měřeníonline.cz) 

BEZDRÁTOVÝ ODEČET LoRaWAN

lorawan aaa BEZDRÁTOVÝ ODEČET LoRaWAN

     Další technologie bezdrátového radiového odečtu je založena na otevřeném protokolu LoRaWAN v bezlicenčním pásmu. V praxi se měřidla s tímto rozhraním začínají objevovat od roku 2018. Jelikož jde o novou technologii poměrně náročnou na spotřebu elektrické energie z baterií, je zatím na trhu velmi málo výrobků s tímto rozhraním. Tato technologie je určena výhradně pro AMR (online) odečet. Nespornou výhodou je dlouhý radiový dosah měřidel (v zástavbě stovky metrů, na přímou viditelnost kilometry, mnohem delší dosah než u technologie wireless m-bus) a s tím související nízké náklady na technologii pro sběr dat. Nevýhodou je dlouhý interval vysílání (obvykle 6 - 24 hodin). Tato měřidla nelze použít v případě požadavku na podrobnější analytiku spotřeby. V praxi je překážkou malý výběr měřidel. V současnosti nabízíme s rozhraním LoRaWAN tato měřidla:

 - Axioma Qualcosonic W1 (ultrazvukový vodoměr)

 - Axioma Qualcosonic E3, E4 (ultrazvukový kalorimetr)

 - Axioma Qualcosonic F1 (ultrazvukový kalorimetr)

 - Zenner APZ LoRaWAN (mechanický vodoměr)

 - Zenner ITM LoRaWAN (ITN)

     V technologii LoRaWAN vidíme budoucnost. Předpokládáme vývoj technologie směrem ke snížení energetické náročnosti a také nárůst měřidel na trhu. Již nyní se připravují k prodeji měřidlsa značky B-Meters. S větší konkurencí na trhu v budoucnu dojde ke snížení cen měřidel. To ve výsledku umožní další vývoj této technologie. V současnosti (rok 2020) jde o zajímavou, ale minoritní záležitost.

(stávající i nové systémy jsme schopni odečítat na dálku pomocí aplikace Měřeníonline.cz)

ZPRACOVÁNÍ DAT

    Technologie dálkového odečtu slouží k možnosti realizace odečtu náměrů z měřidel. Jak již jsme výše zmínili, náměry lze získat pochůzkově nebo pomocí technologie pro online sběr dat. Pak je ale nutné data dále zpracovat. A zde jsou velké rozdíly v systémech, které data zpracovávají. Ty nejjednoduší aplikace umí uložit data do databázového souboru a tím to končí. Chytřejší systémy již umí získaná data jednoduše převést například do excelovské tabulky. Na vrcholu stojí aplikace, které umožňují přístup k datům pomocí standardního webového rozhraní. Jedním z těchto řešení je i náš systém Měřeníonline.cz. Tento systém je navržen pro účely bytových domů, kancelářských budov, obchodních center a malých obecních vodohospodářských společností.

APLIKACE Měřeníonline.cz

uvodni obrazekk

    Aplikaci Měřeníonline.cz jsme do ostrého provozu spustili v roce 2014. Náš tým vývojářů aplikaci stále vyvíjí. Jsou doplňovány nové funkcionality, podpora nových měřidel a technologií.

Aplikace byla vyvinuta jako alternativa k zahraničním odečtovým aplikacím, které mnohdy podporují měřidla jediného výrobce nebo mají řadu funkčních omezení. Určena je primárně pro správce bytových domů (SVJ, Bytová družstva, Správci nemovitostí), provozovatele obchodních center, skladových areálů, sítě obchodů nebo malé a střední vodárenské společnosti.

Aplikaci Měřeníonline.cz ale také často využívají majitelé rodinných domů.

Aplikace Měřeníonline.cz umožňuje celou řadu funkcionalit, která se liší podle typu osazených měřidel. V případě zájmu si prosím u nás na čísle 283 870 824 domluvte prezentaci. Rádi Vám předvedeme funkci systému a jeho možnosti.

 1. Přístup k aplikaci
 2. Instalované zařízení
 3. Objekty
 4. Přehled náměrů měřidel
 5. Měsíční spotřeba

Přístup k aplikaci je řešen pomocí webového rozhraní. Uživatel se přihlašuje pomocí e-mailové adresy a hesla. Ochrana všech dat v aplikaci je provedena v souladu s nařízením GDPR.

Prihlaseni merenionline

 

Po přihlášení do aplikace se zákazníkovi zobrazí základní MENU s přehledem instalovaných měřidel. Na obrázku je příklad základního zobrazení přehledu pro správce budov. Správce může procházet "skupiny ojektů" (například seznam bytových domů, kde některé objekty mají více vchodů) nebo strukturu "Vaše objekty" (zde jsou detailně zobrazeny jednotlivé vchody nebo č.p. rodinných domů). Dále je k dispozici záložka MONITOR (zde lze nalézt informace o poruchách měřidel či přenosových prvků) a také položka ZABEZPEČENÍ (pro změnu hesla).

Po kliknutí na ikonu "čtverečků" se zobrazí přehled všech jednotek v rámci skupiny objektů a ikona se symbolem SUMY zobrazí počty a typy aktivních měřidel v rámci skupiny objektů.

 

Přehled

Po kliknutí na ikonu Skupina objektů se zobrazí seznam skupin objektů, ke kterým má správce přístup. Každá skupina objektů se nachází na jednom řádku. Nejprve se zobrazuje ID skupiny objektů, následuje popis (obvykle adresa skupiny objektů), dále je zde ikona dvou černých měřidel (pro zobrazení posledních odečtených hodnot, náměru za předchozí den a od počátku roku) a ikona dvou zelených měřidel (pro vyhledání stavů k určitému datu nebo spotřeby za určité období). 

 

Přehled skupiny objektů

Po kliknutí na symbol dvou černých měřidel se dostanete k základnímu přehledu náměrů měřidel ve skupině objektů. Každá jednotka je identifikována jednoznačně (číslo bytu + název uživatele jednotky). Pod každou jednotkou se zobrazí řádkový seznam měřidel náležících k jednotce a to včetně identifikace umístění v jednotce. V tomto rychlém přehledu lze zjistit poslední odečtený stav a datum + čas posledního odečtu, spotřebu od počátku roku, spotřebu za předcházející den, výrobní číslo měřidla, radiovou adresu a také typ měřidla (zde vodoměry studená a teplá voda). Vpravo od ikony typu měřidla jsou ještě ikony pro zobrazení grafického průběhu spotřeby (denní, měsíční a roční grafy).

Přehled byty

Po kliknutí na modrou ikonu grafu se zobrazí měsíční spotřeba v grafickém pohledu. Obdobně lze zobrazit denní a roční spotřebu. Grafy slouží k rychlé orientaci ve spotřebě konkrétních měřidel. Rychle lze vyhledat nestandardní náměry.

graf měsíční

Jestliže potřebujete realizovat jakékoliv stavební práce, rádi Vám předložíme technologickou i cenovou nabídku. Schůzku s naším technikem si můžete domluvit na telefonu 283 870 824, nebo pomocí E-mailu.

Upozornění na používání cookies souborů

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.